Hunangymorth

Cyngor ar Arian a Dyled

Gallwch gael mynediad at wybodaeth ac arweiniad diduedd rhad ac am ddim ar faterion ariannol gan nifer o ddarparwyr cyngor rhagorol.

Gellir cynghori ar bob mater dyled. Efallai y bydd rhai darparwyr hyd yn oed yn gallu cynnig cymorth ar reoli arian hefyd.

Mae yna nifer o wefannau rhad ac am ddim gwych sy’n cael eu hariannu’n gyhoeddus y gallwch chi eu defnyddio i ddatrys eich problemau dyled eich hun. Gallwch gwblhau taflenni cyllideb, edrych ar ffyrdd o wneud y mwyaf o’ch incwm, a dod o hyd i lythyrau enghreifftiol a thaflenni ffeithiau i’w defnyddio i helpu i ddatrys eich dyled heb ymweld â chanolfan gynghori.

 

Stepchange

Gwefan: www.stepchange.org

Ffôn: 0800 138 111 (Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 8pm a dydd Sadwrn 9am i 2pm)

 

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Gwefan: www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Dyled-ac-arian/

Ffôn: 0808 278 7926

 

Canolfan Ddyled CAP Abertawe

Mae Christians Against Poverty (CAP) yn elusen genedlaethol sy’n gweithio trwy rwydwaith o bron i 300 o eglwysi lleol.

Gwefan: CAP UK | Help gyda dyled

Ffôn:  0800 328 0006

 

Cronfa Cymorth Dewisol

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu dau fath o grant nad oes angen i chi eu talu’n ôl fel a ganlyn:-

Taliadau Cymorth Mewn Argyfwng (EAP) yn help i dalu am gostau hanfodol fel bwyd, nwy, trydan neu deithio mewn argyfwng

Taliad Cymorth i Unigolion (IAP)  i’ch helpu chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt i fyw’n annibynnol yn eu cartref neu eiddo> rydych yn defnyddio’r grant i dalu am nwyddau gwynion neu ddodrefn.

Gwefan: www.llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf

 

Money Helper

Gwefan: Cymorth rhad ac am ddim a diduedd gydag arian, cefnogir gan y llywodraeth | MoneyHelper

Ffôn: 0800 138 0555 (Cymraeg)* 0800 138 7777 (Saesneg)*

 

Sefydliad Cyngor ar Ddyledion /Debt Advice Foundation

Gwefan: https://www.debtadvicefoundation.org

Ffôn: 0800 043 40 50

 

Llinell Ddyled Cenedlaethol/ National Debtline

Gwefan: https://www.nationaldebtline.org/

Ffôn: 0808 808 4000

 

Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian

Eich helpu i ddeall, rheoli a gwella eich problemau iechyd meddwl a materion ariannol.

Gwefan: http:// www.mentalhealthandmoneyadvice.org/cym/

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Cyngor ar Fudd-daliadau

Mae’n bwysig iawn gwirio eich bod yn cael y budd-daliadau cywir i chi. Dylech fod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych yr hawl iddynt ac yn herio unrhyw benderfyniadau y credwch eu bod yn annheg. Gall pob canolfan gynghori a restrir eich helpu gyda hawlio budd-daliadau a rhoi cyngor cyffredinol ar fudd-daliadau.

Cyfrifianellau Budd-dal

Darganfyddwch pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt a sut i’w hawlio gan ddefnyddio’r cyfrifianellau budd-daliadau rhad ac am ddim yma.

Gwefan Turn2us Benefits Calculator/Cyfrifiannell Budd-daliadau

Gwefan– Entitledto – Cyfrifiannell Budd-daliadau – annibynnol | cywir | dibynadwy

Mae yna nifer o  asiantaethau cyngor budd-daliadau lleol gwych a all eich helpu i wirio yr hyn mae gennych yr hawl iddo, eich cynorthwyo i wneud cais a delio â phroblemau cyffredinol gyda hawl a thaliadau.

 

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Gwefan Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot (citizensadvicesnpt.org.uk)

Ffôn 0808 278 7926

E-bost help@citizensadvicesnpt.org.uk

Cyfeiriad Ail Lawr, City Gates, 50a Wind Street Abertawe SA1 1EE

 

Kin Cymru

Helpu rhieni plant ag anableddau i hawlio’r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt

Gwefan http://www.kincymru.org.uk/

E-bost info@kincymru.org.uk

Ffôn 01792 485151

 

Canolfan Gofalwyr Abertawe

Gwefan: Home – Swansea Carers Centre

E-bost: admin@swanseacarerscentre.org.uk

Ffôn: 01792 653344

 

Age Cymru Gorllewin Morgannwg

Gwefan: Age Cymru West Glamorgan | Swansea, NPT and Bridgend (ageuk.org.uk)

E-bost: enquiries@agecymruwestglamorgan.org.uk

Ffôn: 01792 648866

 

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n gofalu amdanynt wedi cael diagnosis o ganser, gall yr asiantaethau canlynol helpu:-

 

Cymorth Canser Macmillan

Gwefan: https://www.macmillan.org.uk/

Ffôn: 0808 808 0000

 

Maggie’s Abertawe

Gwefan: Maggie’s Swansea | Maggie’s (maggies.org)

E-bost: swansea@maggies.org

Ffôn: 01792 200000

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Darpariaeth Bwyd Brys

Mae llawer o fanciau bwyd yn gweithredu drwy system dalebau a/neu atgyfeirio.  Gellir cael talebau ar gyfer banciau bwyd drwy eich gweithiwr cymorth, meddyg, ymwelydd iechyd, Gweithiwr Cymdeithasol, Cyngor ar Bopeth neu asiantaeth/sefydliad arall.  Peidiwch â gadael i’r ffaith fod angen taleb eich rhwystro rhag chwilio am gymorth pan mae ei angen arnoch.

Banciau Bwyd a Chefnogaeth Cyngor Abertawe

Gwefan: www.swansea.gov.uk/foodbanks;  www.abertawe.gov.uk/bancbwyd

 

Banciau  Bwyd Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Website: www.npt.gov.uk/31522

 

Matthew’s House/ Tŷ Matthew

Gwefan: www.matthewshouse.org.uk/emergency-food-provision-takeaway-service/

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Cyngor ar Dai

Help gyda digartrefedd, helpu i aros yn eich llety presennol neu helpu i ddod o hyd i rywle newydd i fyw.

 

 

Shelter Cymru

Cyngor annibynnol, rhad ac am ddim ar faterion tai a digartrefedd.

Gwefan: www.sheltercymru.org.uk

E-bost: swansea@sheltercymru.org.uk

Ffôn: 01792 469400

 

Y Wallich

Help a chyngor ar ble i gael help os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref yng Nghymru.

Gwefan: www.thewallich.com/help-advice

 

Opsiynau Tai Abertawe

Gwefan: www.swansea.gov.uk/housingoptions; www.abertawe.gov.uk/opsiynautai

Ffôn: 01792 533100

 

Opsiynau Tai NPT

Gwefan: www.npt.gov.uk/1200

E-bost: housingoptions@npt.gov.uk

Ffôn: 01639 685219

 

Gofal a Thrwsio Bae Gorllewinol .

Helpu pobl hŷn yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Gwefan: https://www.careandrepair.org.uk/cy /your-area/western-bay-care-repair/

E-bost: enquiries@candrwb.co.uk

E-bost: 01792 798599

 

Crisis

Cyngor a chefnogaeth i bobl ddigartref.

Gwefan: www.crisis.org.uk/get-help

Gwefan: 01792 674900

E-bost: southwales@crisis.org.uk

 

ADDASU/ADAPT

Rhoi cymorth i bobl anabl ddod o hyd i lety wedi ei addasu’n briodol.

Gwefan http://www.adapt-swansea.co.uk/home

E-bost ADAPT@coastalha.co.uk

Ffôn 01792 479247

Cyfeiriad c/o Coastal Housing Group, 3ydd Llawr, 220 Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1NW

 

Gwasanaeth Digartrefedd Ieuenctid BAYS+ Barnardo’s

Gwefan http://www.barnardos.org.uk/what-we-do/services/bays-youth-homelessness-service

Ffôn 01792 460007

E-bost bayspartnership@barnardos.org.uk

Cyfeiriad   BAYS+ @ Info-Nation, 47 The Kingsway, Abertawe, SA1 5HG

 

Caredig

Mae Caredig yn darparu ystod eang o wasanaethau tai ar gyfer pobl sengl, teuluoedd, pobl hŷn a phobl y mae angen cymorth arnynt i gynnal eu tenantiaeth.

Gwefan http://www.caredig.co.uk

E-bost info@caredig.co.uk

Ffôn 01792 450042

Cyfeiriad 43 Walter Road, Abertawe, SA1 5PN

 

Coastal Housing Association

Rhentu a Gwerthu eiddo

Gwefan http://www.coastalha.co.uk

E-bost ask@coastalha.co.uk

Ffôn 01792 479200

Cyfeiriad Coastal Housing Group, 3ydd Llawr, 220 Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NW

 

Hafan Cymru

Cymdeithas dai elusennol sy’n darparu llety a chymorth i fenywod, dynion a’u plant a phobl ifanc ledled Cymru.

Gwefan https://www.hafancymru.co.uk/

E-bost enquiries@hafancymru.co.uk

Ffôn 01267 225555

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Cyngor ar Gyflogaeth

Dod o hyd i waith a gyrfaoedd

Gyrfa Cymru

Gwefan: Gyrfa Cymru | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

Ffôn: 0800 028 4844

 

Swyddi Gwell Dyfodol Gwell

Gwefan:https://www.betterjobsbetterfutures.wales/  https://employability.gcs.ac.uk/cy/catref/

E-bost: info@betterjobsbetterfutures.wales

 

Anghydfodau Gwaith a Deddf Cyflogaeth

 

ACAS

Gwefan: www.acas.org.uk/advice

Ffôn: 0300 123 1100 (Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 6pm)

 

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Gwefan: www.citizensadvice.org.uk/wales/work/

Ffôn: 0808 278 7926 (Rhif rhadffôn)

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Cyngor ar Fewnfudo

Mae Cyngor ar Fewnfudo yn faes a reoleiddir a rhaid i Ymgynghorwyr Mewnfudo gael eu cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC).  Mae Cyfreithwyr Mewnfudo yn cael eu rheoleiddio gan Gymdeithas y Gyfraith a’r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA).

 

Cyngor ar ddod o hyd i Ymgynghorydd Mewnfudo achrededig:

Gwefan: www.gov.uk/find-an-immigration-adviser

 

Cyngor ar Bopeth

Gwefan:  www.citizensadvice.org.uk/immigration/

Ffôn: 0808 278 7926 (Rhadffôn)

Mae’r sefydliadau isod yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n ymwneud â mewnfudo. Mae rhai yn gallu darparu cyngor a chefnogaeth a hyd yn oed cyngor cyfreithiol, tra bod eraill yn cynnig prosiectau sy’n cefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid.

 

Cefnogaeth ceiswyr lloches Abertawe/ Swansea Asylum Seekers Support

Gwefan https://sass.wales/

Ffôn 07853 717017

 

Canolfan Gymunedol Affricanaidd (ACC)

Gwefan https://africancommunitycentre.org.uk/

Ffôn 0782 5287 334

 

Cyfiawnder Lloches

Yn cynnig cyngor cyfreithiol a chynrychiolaeth am ddim i geiswyr lloches, ffoaduriaid cydnabyddedig a mewnfudwyr eraill sy’n agored i niwed.

Gwefan http://asylumjustice.org.uk/what-we-do/

E-bost r.brown@asylumjustice.org.uk

Ffôn nos Lun rhwng 6.00pm ac 8.00pm

Ffoniwch: 07983 176230 neu 07395 959299

Nos Iau rhwng 6.00pm ac 8.00pm

Ffoniwch: 07983 176230 or 07752 27506

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Costau Byw

Cyngor Abertawe Cymorth Costau Byw

Gwefan: www.swansea.gov.uk/costoflivinghelp

 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot Help gyda Chostau Byw

Gwefan: www.npt.gov.uk/CostofLivingHelp

 

Nest Cymru

Yn  cynnig cyngor diduedd am ddim ar arbed ynni a dŵr, ac os yn gymwys, pecyn o welliannau ynni-effeithlon i’r cartref am ddim.

Gwefan: www.nest.gov.wales

Ffôn: 0808 808 2244 (Rhadffôn)

 

National Energy Action Cymru (NEA)

Yn rhoi cyngor i ddeiliaid tai ar eu biliau ynni a chadw’n gynnes ac yn ddiogel yn eu cartref.

Gwefan: www.nea.org.uk/get-help/wash-advice/

Ffôn: 0800 304 7159

 

Switched On – Hwb Hybu Ynni Abertawe

Yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth annibynnol, ddiduedd ac am ddim i bawb ynghylch sut i wella’u heffeithlonrwydd ynni a newid darparwyr ynni

Gwefan: www.swansea.gov.uk/EnergyAwarenessHub ; www.abertawe.gov.uk/cyswlltSwitchedOn

 

Cymru Gynnes

Yn cynnig cyngor rhad ac am ddim, cefnogaeth ac opsiynau atgyfeirio i ddarparu cynhesrwydd fforddiadwy i gartrefi ac i fynd i’r afael â thlodi tanwydd yng Nghymru.

Gwefan:  www.warmwales.org.uk/cy/

Ffôn: 01656 747622

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Cyngor i Ddefnyddwyr a Sgamiau

Mae gwybodaeth a chyngor diduedd rhad ac am ddim ar gael mewn perthynas â materion defnyddwyr a sgamiau. Ymhlith yr ymholiadau defnyddwyr y gallwch gael cymorth â nhw  mae prynu neu drwsio car, problem gyda phryniant, gwyliau a thrafnidiaeth, yswiriant, gwelliannau i’r cartref, ynni, sgamiau, dŵr, ffôn, rhyngrwyd neu deledu, newid eich meddwl, post.  Gallwch gael gafael ar lythyrau templed am ddim neu, os byddai’n well gennych siarad â rhywun, mae llinell gymorth ar gael.

 

Cyngor ar Bopeth

Gwefan:  www.citizensadvice.org.uk/wales/consumer/

Llinell Gymorth Defnyddwyr: 0808 223 1133

 

Take Five

Gwefan:  www.takefive-stopfraud.org.uk

 

Ymgyrch Atal Twyll (Action Fraud)

Canolfan hysbysu twyll ar gyfer gweithredoedd twyllodrus (sgamiau) neu seiberdroseddu. Hefyd yn cynnig  cyngor a’r newyddion diweddaraf am weithredoedd twyllodrus diweddar.

Gwefan: www.actionfraud.police.uk

Ffôn: 0300 123 2040

 

Think Jessica

Codi ymwybyddiaeth o sgamiau ac effeithiau sgamiau.

Gwefan:  www.thinkjessica.com

E-bost: advice@thinkjessica.com

Cyngor Cyffredinol

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Materion Teuluol

Cyngor ar Bopeth

www.citizensadvice.org.uk/family

 

Canolfan Gofalwyr Abertawe

Yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth cyfrinachol am ddim i ofalwyr di-dâl a’r person y maent yn gofalu amdanynt.

www.swanseacarerscentre.org.uk

 

Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot

www.nptcarers.co.uk

 

Banc Babanod

Prosiect dan arweiniad gwirfoddolwyr sy’n cefnogi mamau bregus a’u babanod newydd-anedig.

 

Baby Basics

Gwefan: www.sts.church/-baby-basics

E-bost: swanseababybasics@gmail.com

 

SNAP Cymru

Cymorth a chefnogaeth i blant/pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwefan:  www.snapcymru.org

Llinell gymorth: 0808 801 0608

 

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru (EYST)

Yn darparu ystod eang o wasanaethau i bobl ifanc, teuluoedd ac unigolion duon a lleiafrifoedd ethnig, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n byw yng Nghymru.

Gwefan: www.eyst.org.uk

E-bost: info@eyst.org.uk

Ffôn: 01792 466980

 

Contact – Ar gyfer teuluoedd â phlant anabl

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd â phlant anabl

Gwefan: www.contact.org.uk

Llinell gymorth: 0808 808 3555

 

Both Parents Matter Cymru

Mae Both Parents Matter Cymru yn cynorthwyo rhieni ar ôl gwahanu, yn enwedig mewn perthynas â rhieni nad sy’n byw yn y cartref gydag anawsterau dros drefniadau plant.

Gwefan: www.bpmuk.org

Llinell gymorth:0333 050 6815

 

Llinell Gymorth a Gwasanaeth Cwnsela LGBT Cymru

Gwasanaeth Cwnsela a Chymorth sy’n darparu gwybodaeth gyffredinol, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol ar ystod o feysydd bywyd ac amrywiol faterion y gall pobl LHDT+, eu teuluoedd a’u ffrindiau eu profi.

Gwefan: www.lgbtcymru.org.uk

Llinell gymorth: 0800 917 9996

E-bost: info@LGBTCymru.org.uk

Cyngor ar Addysg

Cyngor ar Bopeth

www.citizensadvice.org.uk/family/education

 

Contact – Ar gyfer teuluoedd â phlant anabl

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd â phlant anabl

Gwefan: www.contact.org.uk

Llinell gymorth: 0808 808 3555

 

SNAP Cymru

Cymorth a chefnogaeth i blant/pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwefan:  www.snapcymru.org

Llinell gymorth: 0808 801 0608

Cyngor ar Iechyd

Gwybodaeth am y GIG yng Nghymru

Gwefan: www.nhs.wales

 

Versus Arthritis

Gwefan: www.versusarthritis.org/in-your-area/wales/

 

Y Gymdeithas Strôc (Stroke Association)

Gwefan: www.stroke.org.uk

Llinell gymorth: 0303 3033 100

 

Sefydliad Prydeinig y Galon (British Heart Foundation)

Gwefan: www.bhf.org.uk/informationsupport/

 

Maggies Abertawe

Gwybodaeth a chymorth os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt wedi cael diagnosis o ganser.

Gwefan: www.maggies.org/our-centres/maggies-swansea/

E-bost: swansea@maggies.org

Ffôn: 01792 200000

 

Cymorth Canser Macmillan

Gwefan: www.macmillan.org.uk

Llinell gymorth: 0808 808 0000

 

Parkinson’s DU

Gwefan: www.parkinsons.org.uk

E-bost: hello@parkinsons.org.uk

 

Llinell gymorth: 0808 800 0303

 

Cymdeithas Alzheimer

Gwybodaeth a chymorth os ydych yn cael eich effeithio gan ddementia, yn poeni am ddiagnosis neu yn ofalwr.

Gwefan: www.alzheimers.org.uk

Llinell gymorth: 0333 150 3456

 

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw (RNID)

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy’n fyddar, sydd â nam ar y clyw neu tinitws.

Gwefan: www.rnid.org.uk/about-us/rnid-in-wales

Testun: 07360 268 988

Ffôn: 0808 808 0123

E-bost: livewell.cymru@rnid.org.uk

 

Sightlife

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sydd wedi colli eu golwg.

Gwefan: www.sightlife.wales

E-bost: ask@sightlife.wales

Ffôn: 029 20 39 8900

 

Barod

Yn darparu cefnogaeth ac arweiniad cyfrinachol rhad ac am ddim i unrhyw un y mae defnydd o gyffuriau neu alcohol yn effeithio arnynt, naill ai yn bersonol neu i rywun arall.

Gwefan: www.barod.cymru

E-bost: info@barod.cymru

Ffôn: 01792 472002

 

Platfform

Elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol yw Platfform  sy’n gweithio gyda phobl sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl.

Gwefan: www.platfform.org

E-bost: connect@platform.org

Ffôn: 01792 763350

 

Mind Cymru

Gwybodaeth a chymorth i bobl sy’n byw gyda chyflwr iechyd meddwl neu i rywun sy’n cefnogi rhywun sy’n byw gyda chyflwr iechyd meddwl.

Gwefan: www.mind.org.uk

Gwahaniaethu

Cyngor ar Bopeth

Gwefan: www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination

 

Race Council Cymru

Gwefan: www.racecouncilcymru.org.uk

Trais Domestig

Llinell gymorth Live Fear Free

Gwefan: www.gov.wales/live-fear-free/domestic-abuse-wales

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Llinell gymorth: 0808 80 10 800

 

Cymorth i Fenywod

Gwefan: www.swanseawomensaid.com

Ffôn: 01792 644683 (24 hour helpline)

 

Cymorth i Fenywod Thrive

Website: www.thrive.org.uk

Email: info@thrivewa.org.uk

Tel: 01639 894864

 

Ffocws Dioddefwyr De Cymru

Elusen gyfrinachol annibynnol rhad ac am ddim sy’n ymroddedig i gefnogi dioddefwyr pob trosedd, gan gynnwys trais domestig a thrais rhywiol, waeth pryd y digwyddodd neu a adroddwyd am y drosedd.

Gwefan: South Wales – Victim Support

Ffôn: 0300 303 0161

 

Calan DVS

Gwasanaeth trais a cham-drin domestig yw Calan DVS,  sy’n gweithredu yng Nghastell-nedd Port Talbot a Chanolbarth a Gorllewin Cymru ac sydd yn darparu rhaglen a gwasanaeth cymunedol penodol ar gyfer dioddefwyr benywaidd a gwrywaidd cam-drin domestig.

Gwefan:  www.calandvs.org.uk/en

Ffôn: 01639 794448

 

Gwirfoddoli

Mae llawer o sefydliadau’n defnyddio gwirfoddolwyr mewn rhyw ffordd.  Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o gyfrannu at eich cymuned leol.  Gall hefyd eich helpu i ennill sgiliau a phrofiad a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i waith yn y dyfodol.

 

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe

Gwefan: www.scvs.org.uk

E-bost: scvs@scvs.org.uk

Ffôn: 01792 544000

 

CVS Castell-nedd Port Talbot

Gwefan: www.nptcvs.wales

E-bost: info@nptcvs.org.uk

Ffôn: 01639 631246

Gwirfoddoli

Mae llawer o sefydliadau’n defnyddio gwirfoddolwyr mewn rhyw ffordd. Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o gyfrannu at eich cymuned leol. Gall hefyd eich helpu i ennill sgiliau a phrofiad a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i waith yn y dyfodol.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe

Gwefan www.scvs.org.uk

E-bost: scvs@scvs.org.uk

Ffôn: 01792 544000

Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gyfer Gwasanaethau Gwirfoddol

Gwefan: www.nptcvs.wales

E-bost: info@nptcvs.org.uk

Ffôn: 01639 631246

Adnoddau

Mae llawer o sefydliadau’n darparu taflenni ffeithiau ac adnoddau, dyma ddetholiad o’r rhain:-

 

Taflen ffeithiau Clinig y Gyfraith Abertawe ar Hawliadau Bychain:

Lawr lwythwch y daflen ffeithiau yma.

Taflenni ffeithiau Gofalwyr Cymru:

Ein taflenni ffeithiau | Gofalwyr Cymru (carersuk.org)

 

Taflenni ffeithiau Age Cymru:

Age Cymru ¦ Canllawiau gwybodaeth a thaflenni ffeithiau (ageuk.org.uk)