Croeso i Rwydwaith Cyngor Cymuned Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Mae yna lawer o ganolfannau cyngor cyfrinachol am ddim ar gael, lle gallwch gael cymorth gyda budd-daliadau, tai a materion eraill.

I gofrestru eich sefydliad, cysylltwch â ni yn snptcan@swansea.ac.uk i drafod y camau nesaf.

Cyngor ar ddyled

Gwybodaeth a chyngor diduedd rhad ac am ddim ar faterion dyled ac arian, gan gynnwys adnoddau hunangymorth, taflenni cyllideb, llythyrau enghreifftiol a thaflenni ffeithiau.

Cyngor ar fudd-daliadau

Gwybodaeth a chyngor diduedd rhad ac am ddim ar Fudd-daliadau, gan gynnwys Cyfrifianellau Budd-daliadau a chanolfannau cynghori yn ardal Castell-nedd, Port Talbot, Abertawe.

Darpariaeth bwyd brys

Gwybodaeth ar gael mynediad at Ddarpariaeth Bwyd Brys a Banciau Bwyd yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Cyngor ar dai

Gwybodaeth a chyngor diduedd rhad ac am ddim ar dai a digartrefedd, gan gynnwys gwybodaeth hunangymorth, llinellau cymorth, a rhwydwaith o gymdeithasau tai lleol a darparwyr cyngor.

Cyngor cyflogaeth

Gwybodaeth a chyngor diduedd rhad ac am ddim ar faterion cyflogaeth, gan gynnwys dod o hyd i swyddi, cyngor gyrfaol a chyfraith cyflogaeth – er enghraifft, delio ag anghydfodau cyflogaeth.

Cyngor ar fewnfudo

Gwybodaeth a chyngor diduedd rhad ac am ddim ar fewnfudo, gan gynnwys cyngor a chefnogaeth i geiswyr lloches a ffoaduriaid.

Gwasanaethau cyngor cyfreithiol

Cyngor diduedd rhad ac am ddim ar broblemau cyfreithiol.

Cyngor cyffredinol

Gwybodaeth a chyngor diduedd rhad ac am ddim ar faterion gan gynnwys Costau Byw, Cyngor Defnyddwyr a Sgamiau, Materion Teuluol, Addysg, Iechyd, Gwahaniaethu a Thrais Domestig.

Ateb eich cwestiynau

Beth yw SNPTCAN?

Mae Rhwydwaith Cyngor Cymuned Abertawe Castell-nedd Port Talbot (SNPTCAN) yn system atgyfeirio ar-lein ryngasiantaethol ar gyfer sefydliadau yn yr ardal. Mae’n galluogi sefydliadau i gyfathrebu â’i gilydd, gan wneud atgyfeiriadau cynnes, cyflym a hawdd ar ran defnyddwyr gwasanaeth trwy system ddiogel.

A yw SPTCAN yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr?

Mae’r system yn rhad ac am ddim i’w defnyddio ar gyfer sefydliadau

A yw SPTCAN yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr?

Mae’r system yn rhad ac am ddim i’w defnyddio ar gyfer sefydliadau

Who can use the system?

The system is suitable for a diverse range of organisations to use the system to refer clients to one another, for example, advice providers, schools, social prescribers, council departments, housing associations, medical practices.

Ein Sefydliadau Diweddaraf

Clinig y Gyfraith Abertawe

Cyngor cyfrinachol ac am ddim.

Shelter Cymru

Cartref yw Popeth.

Matthew's House

Lletygarwch a Gobaith.